Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů 

Společnost LANGREL s.r.o., IČO: 1557955, se sídlem K lipám 52/49, Střížkov (Praha 9), 190 00 Praha 9, zapsaná v rejstříku obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 208367/MSPH (dále jen „správce“) zpracovává osobní údaje, a to v rozsahu:

  • identifikační údaje: jméno a příjmení, podpis, podoba, hlas
  • adresní údaje: město, telefon, e-mailová adresa
  • další osobní údaje: město a datum účasti na semináři

Uvedené osobní údaje jsou poskytovány a zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s Nařízením, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.

Účelem zpracování osobních údajů je

  • zasílání/sdělení podrobných informací (zpracovává se telefon, e-mailová adresa),
  • prezentace a propagace činnosti správce (zpracovává se e-mail, podoba, hlas),
  • rozesílání e-magazínu (zpracovává se e-mail),
  • statistické účely (zpracovává se město)

Podle žádného obecně závazného právního předpisu nejste povinen/a poskytnout své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním za výše uvedenými účely. Poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné. Pokud se však rozhodnete své osobní údaje neposkytnout, nebudete moci získat slevy a zajímavé informace.

Právním důvodem zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů se zpracováním při rozesílání e-magazínu a dále oprávněný zájem správce

  • sdělit zájemcům podrobné informace týkajících se našich produktů.

Osobní údaje jsou zpracovávány v automatizovaně v elektronické podobě. Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu poskytne subjekt údajů nebo získané kamerovým záznamem či fotografií. V případě telefonické komunikace není telefonický hovor nahráván.

Subjektem údajů jsou zájemci o zasílání e-magazínu.

Osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům správce.

Správce zabezpečuje webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, a zničení Vašich osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům, jejich rozšiřování nebo pozměňování.

Správce nepředává Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

Poučení o právech subjektu údajů

Práva lze uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese LANGREL s.r.o., K lipám 52/49, Praha 9, 190 00 nebo e-mailem obchod@lovespot.cz. Ze žádosti musí být patrné, kdo ji podává a co je jejím předmětem. Je-li to nutné k vyřízení žádosti, vyzve Vás správce k doplnění žádosti a stanoví lhůtu pro doplnění. Nebude-li žádost doplněna, nebude vyřízena. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 kalendářních dnů a začíná běžet dnem doručení nebo doplnění. Správce poskytuje informace výhradně písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce e-mailem, mohou Vám být informace poskytnuty elektronicky.

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Můžete tak učinit odhlášení z odběru e-magazínu. Možnost odvolání souhlasu k přijímání e-magazínu je součástí každého e-mailu s e-magazínem zaslaného správcem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím.

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Máte právo podat stížnost na postup správce, a to písemně na poštovní adresu správce LANGREL s.r.o., K lipám 52/49, Praha 9, 190 00 nebo e-mailem obchod@lovespot.cz. Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává a co je jejím předmětem. Je-li to nutné k vyřízení stížnosti, vyzve Vás správce k doplnění stížnosti a stanoví lhůtu pro doplnění. Nebude-li stížnost doplněna, nebude vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná běžet dnem doručení nebo doplnění. Máte právo na postup správce podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.

Zpět do obchodu